Info til pårørende – Besøk ved Trondhjems Hospital januar 2021

Anbefaling om begrensning av besøk i sykehjem ved risikonivå 4

Bakgrunn

Trondheim kommune har de siste fire ukene hatt en kraftig økning i antall koronasmittede. I samme periode har man innført en rekke tiltak på samfunnsnivå for å begrense sosial kontakt og smittespredning. Disse har vært basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger ved ulike risikonivåer. Trondheim kommune har per i dag et smittenivå som tilsvarer risikonivå 4 i FHIs anbefalinger.

Siden smittenivået for alvor økte uke 51 har det vært 9 smittetilfeller der sykehjem har blitt berørt. Ved 8 av disse var smittekilden en ansatt og ved ett besøkende. Vi har per i dag ingen kjente tilfeller av smitteoverføring fra besøkende til sykehjemsbeboere.

Det viktigste forebyggende tiltaket mot smitteoverføring er fortsatt begrensning i antall kontakter og avstand.

Anbefaling

Regjering ga 030121 anbefaling om å helt unngå besøk i private hjem. Helseinstitusjoner er imidlertid ikke å regne som privat bolig, og her gjelder egne anbefalinger.

Når smittesituasjonen nå har blitt forverret til risikonivå 4 anbefales innføring av følgende begrensninger i besøk, etter FHIs anbefaling:

 • økt avstand til 2m ved alle besøk
 • antall besøkende begrenses til 2-3 navngitte personer som skal være de samme over tid
 • besøk bør fortrinnsvis skje på besøksrom. Frekvens og varighet av besøk må tilpasses kapasitet. Dersom beboerrom er stort nok til å holde 2m avstand og besøk på rom vurderes å være den beste løsningen for pasienten, kan besøk gjennomføres der.
 • besøkende har fortsatt ikke adgang til fellesarealer og skal benytte munnbind dersom gjennomgang er nødvendig
 • besøk utenfor sykehjemmet frarådes
 • dersom besøk utenfor sykehjemmet likevel gjøres, skal pårørende testes for covid-19 innen 48t av hjemmebesøket og benytte munnbind i situasjoner der man ikke kan holde minst 1m avstand. Følgende anbefales da ved retur:
  1. beboer bes holde seg på rommet og unngå fellesaktiviteter i første 10 dager etter retur
  2. dersom a. ikke er mulig anbefales testing på dag 3 og 7 etter retur
 • for beboere i livets sluttfase gjelder egne regler

060121 Elizabeth Kimbell, kommunalsjefer, helse- og velferdsdirektør, smittevernoverlege, kommuneoverlege.